Wednesday, 10 August 2016

rajulaku rajanta lyrics

రాజులకు రాజంట ప్రభువులకు ప్రభువంట

బెల్లేహేము పురములోన పుట్టెనంట

సూడసక్కనోడంట పశులపాకలోనంట

దావీదు కుమారుడంట లోక రక్షకుడంట

కనులారా. ఓహెూ కనులారా.

ఆహా. కనులారా సూద్దాము రారండి బాలయేసుని

మనసారా కొనియాడ సేరండి సిన్ని క్రీస్తుని


పాపమంత బాపునంట దోషమంత మాపునంట

కరుణశీలుడు ఆ యేసు కనికరించె దేవుడంట 2

ఇమ్మానుయేలుగ తోడుండునంట సిన్ని యేసయ్య

ఎన్నడు విడువక ఎడబాయడంట మంచిమెస్సయ్య 2


జ్ఞానులంత జూచిరంట గొల్లలంత గూడిరంట

బాలయేసు పాదచెంత చేరి స్తుతియించారంట

బంగారు సాంబ్రాణి బోళములతో ఘనపరిచినారంట

దివిలోన దూతలు పరిశుద్దుడంటూ కొనియాడినారంట


No comments:

Post a Comment