Tuesday, 23 June 2015

yesu anu namame telugu lyrics

యేసు అను నామమే - నా మధుర గానమే  -2
నా హృదయ ధ్యానమే - యేసు అను నామమే.... 

1. నా అడుగులు జార సిద్ధమాయెను -2
    అంతలోన నా ప్రియుడు -2
    నన్ను కౌగలించెను -1
యేసు అను నామమే - నా మధుర గానమే
నా హృదయ ధ్యానమేయేసు అను నామమే.... 

2. అగాధజలములలోన - అలమటించు వేళ -2
    జాలి వీడి విడువక -2
    నన్ను ఆదరించెను -1
యేసు అను నామమే - నా మధుర గానమే  -2
నా హృదయ ధ్యానమే - యేసు అను నామమే....

3. అడవి చెట్లలోన - జల్దరు వృక్షంబు వలె -2
    పురుషులలో నా ప్రియుడు -2
    అధిక కాంక్షనీయుడు -1
యేసు అను నామమే - నా మధుర గానమే  -2

నా హృదయ ధ్యానమే -1  యేసు అను నామమే.... 

No comments:

Post a Comment