Tuesday, 23 June 2015

sarvonnathuda neeve naaku aasraya telugu lyrics

సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -2
 ఎవ్వరులేరు - నాకు ఇలలో -2
 ఆదరణ నీవెగా -ఆనందం నీవెగా -2

1. నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట - నిలువలేరని యెహోషువాతో -2
    వాగ్దానము చేసినావు - వాగ్దానా భూమిలో చేర్చినావు -2                                

2. నిందలపాలై నిత్య నిబంధన - నీతో చేసిన దానియేలుకు -2
    సింహాసనమిచ్చినావు - సింహాల నోళ్లను మూసినావు -2                                 

3. నీతి కిరీటం దర్శనముగా - దర్శించిన పరిశుద్ధ పౌలుకు -2

    విశ్వాసము కాచినావు - జయజీవితము నిచ్చినావు -2                                    

8 comments: