Tuesday, 23 June 2015

madhuryame naa prabhutho telugu lyrics


మాధుర్యమే నా ప్రభుతో జీవితం 
మహిమానందమే - మహా ఆశ్చర్యమే 
మహిమానందమే - మహా ఆశ్చర్యమే
మాధుర్యమే నా ప్రభుతో జీవితం

1. సర్వ శరీరులు గడ్డిని పోలిన - వారై యున్నారు -2
    వారి అందమంతయు -పువ్వువలె 
    వాడిపోవును - వాడిపోవును                                     

2. నెమ్మది లేకుండ విస్తారమైన - ధనముండుట కంటె -2
    దేవుని యందలి భయభక్తులతో 
    ఉండుటే మేలు - ఉండుటే మేలు                                

3. వాడబారని కిరీటమునకై - నన్ను పిలిచెను -2
    తేజోవాసులైన పరిశుద్ధులతో 

    ఎపుడు చేరెదనో - ఎపుడు చేరెదనో                            


No comments:

Post a Comment